Charon Stabilizátor

Mi ez?

A CharonSteb egy miniatűr plazma generátor. A plazma többek között úgynevezett skalár-hullámokat bocsát ki magából. Ha ezt változtatható modulációval látjuk el, akkor az emberi szervezet számára létfontosságú frekvenciájú, többek között úgynevezett Schumann, azaz eredő hullámok is adódnak. Így egy hordozható személyes frekvencia-modulált eszközt kapunk, ami méreténél fogva mindig, mindenhol nálunk lehet.  (Ennek mikéntjére később részletesen kitérünk.)

Hogyan működik?

“A plazma generátor esetében többféle sugárzás is keletkezik. Elektromágneses, infra, látható fény, UV, nagyon gyenge röntgen és a hivatalos tudomány által még hivatalosan nem elfogadott, nagy áthatolóképességű hullámfajta, az ún. Skalár-hullám, vagy ahogyan még nevezik állóhullám. A plazmát így tekinthetjük egy hiper-szélessávú generátornak is. A skalár-hullámot sokféle más névvel is illetik, mint pl. ZPE- mező, chi, prana, Tesla-hullám, hideg-elektromosság stb.  A skalár-hullám egy rendkívül kiterjedt működési mechanizmussal rendelkezik, melynek következtében közvetlenül tud hatni szubatomi szinten is.”

Roskó Farkas

“A részecskefizika a dinamikai alaptörvényeknek a standard modellben való kodifikálásában csúcsosodott ki. Ez egy CPT-szimmetriával rendelkező kvantumtérelmélet, azaz a törvények invariánsok az egyszerre történő tértükrözéstöltéstükrözés és időtükrözés esetén. Mindazonáltal az időtükrözés nem tűnik szimmetriának (ezt a sértést általában CP-sértésnek hívjuk). Két lehetséges eredete van ennek az aszimmetriának, az egyik a különböző kvarkízek keveredése a gyenge bomlások során, a másik a direkt CP-sértés az erős kölcsönhatás során.”

Wikipédia

Itt az „időtükrözés” egy kis értelmezést kíván. Az a droidszisztéma, amit mi emberi testnek nevezünk, a természet viszonyrendszerén belül működik. Azt tudjuk, hogy a természet, ha nem is szimmetrikus, de arra törekszik. Az ettől való eltérést az aranymetszés szabályai nagyban meghatározzák. Az idő értelmezésénél már kénytelenek vagyunk meghaladni a „világegyetem megfeleltetésének” szokását. A hagyományos gondolkodás, melyről a kauzálisan gondolkodó ember nehezen mond le, illetve amivel nehezen hagy fel, a mi esetünkben kevésnek bizonyul. Nem rendelkezik rálátási lehetőséggel, mivel a megfigyelő gondolkodása és a megfigyelés tárgya is lineáris. Itt már a szubatomi szintet, a kvantum mechanikát és a gondolkodás határait feszegetjük.

Az még közismert, hogy a fény nemcsak hullám, hanem részecske formájában is terjed. A fény sebességének meghaladásáról már születtek bizonyítékok, de általánosan elfogadott akkor lesz, ha az ellenzői meghalnak. (E cikk írásakor éppen vitatkoznak a témán a CERN újabb eredményeinek tükrében.)

Ami itt megjegyzendő az az a tény, hogy a kvantumfizikában nem lineáris a részecskék egymáshoz való viszonya. És „felületi, felszíni” látásmód esetén automatikusan adódik az információ mágneses jellegű érzékelése. A vonzás-taszítás, mint már belső tükröződési lehetőség, illetve ennek normalizálása, tovább már egyre kevésbé halogatható.
Tehát a hagyományos időfelfogás önmagát rekeszti ki a nonlinearitás mélyebb zónáiból. Itt még nem tárgyaljuk, még nem megyünk bele a világegyetem holografikus értelmezésébe, s az idő görbületét és a skalár hullámok összefüggéseit sem tárgyaljuk /Megjegyzendő, hogy Intézetünk pályázatot ír ki a közeljövőben, az idő görbületének és az állóhullámok összefüggésének matematikai bizonyítására. Az időhöz rendelt extra dimenzió, az időgörbület, hasonlóan a tér görbületéhez, képzelhető el. A skalár hullámoknak, az idő görbületével való kollerálása illeszthető a húr elméletéhez, melynek a bizonyítása, legalább negyven éve várat magára. Ugyanis, ha a húr egy speciális időgörbület, azaz egy időspirál egy adott  koordinátájaként, részeként értelmezhető, akkor nonlineáris értelmezést kap, mely a hagyományos horizontális időérzékelést, egy „merőleges” terjedéssel bővíti ki./

A megfigyelő szerepét nem lehet, eléggé hangsúlyozni. Az időtükrözés megértéséhez javallott meghaladni a jelenleg alkalmazott logikai rendszereket, mintegy kiemelkedve belőle. Erre van lehetőség, de ez alanyi jogú tapasztalatot kíván. S ez a terület már a dimenziókutatás területe, ami egyfajta Tacit tudást feltételez.
(Személyiséget meghaladó, spontán, belülről fakadó intuíciókat tartalmaz.) 

Amire most elsősorban a hangsúlyt helyezzük, az a biomágneses mező biztosítása, mert ez a mostani mágneses anomáliák idején is megoldást jelenthet.  (A Föld mágneses mezeje periodikusan változik, illetve a pólusok helyet is cserélhetnek.) A megnövekedett aktivitás a Nap részéről szintén befolyásoló tényező. Fogjuk tapasztalni.
A másik terület az a többsíkú gondolkodás segítése. Ez a mi esetünkben az intuíció hatványozottabb megjelenését teszi lehetővé.
 – Ez a jelenlegi tudománynak, ma még, – egy kevéssé ismert területe. 
Egyelőre az is viszonylag kevéssé ismert tény, hogy a Schumann rezgések emelkedésének ellenére a kreatív, alkotó, “másként gondolkodó”, művészek, jógik stb. esetében “éber-tudati” kommunikációnál is, – nemhogy Alfa, de nagyon sok Delta és Theta impulzus és szakaszhossz mutatható ki szignifikánsan.  (Delta 0-3Hz Theta hullámok 4-7Hz körüli lassú agyhullámok) Ez több ezer mérési adattal is alátámasztható. És akkor még nem is beszéltünk a Schumann frekvencia módusairól…

László Ervin professzor szerint a vákuum virtuális részecske-hullámai, más néven a skalár-hullámok lehetővé teszik az ember számára, hogy a kozmosz egész információs mezejébe foglalt információhoz hozzáférjen. Ezek a kvantumrészecskék attól „virtuálisak”, hogy rövid ideig élnek, pontosabban a kvantummechanika határozatlansági törvénye megengedi kis tömegű részecskék spontán keletkezését és fennmaradását úgy, hogy minél kisebb tömegű egy virtuális részecske, annál hosszabb ideig maradhat fenn.
A skalár-hullámok kvantumainak tömege tetszőlegesen kis értéket vehet fel, így ők a legalkalmasabb anyagi hordozók a legfinomabb gondolkodási, létezési folyamatok fenntartására. A skalár-hullámok fizikáját még az einsteini relativitáselmélet előtt fedezte fel Whittaker 1903-ban és ismertette szakfolyóiratokban. A skalár-hullámok terjedési sebessége annál nagyobb, minél kisebb tömegű a virtuális részecske, és így elvileg korlátlan.
A kozmikus információs mező, illetve a pszi-mező hullámait skalár-hullámok hordozzák. A skalár-hullámok a vákuum virtuális részecskéinek hullámait jelentik. Ezek tömege, energiája nem elég ahhoz, hogy valóságosan, makroszkopikus mérőműszerekkel mérhetők legyenek jelenleg, /Ezt hamarosan orvosoljuk./ de az emberi agy és az élő szervezet erre alapból képes. A skalár-hullámok, rendkívül alacsony energiájuk révén, képesek az elektromágneses hullámokénál nagyobb, kozmikus léptékű koherenciahossz biztosítására.
Az emberi tudatvilág egyre mélyebb szintjein egyre gyorsabb és nagyobb számú gondolati folyamat zajlik. Ehhez egyre finomabb, kisebb tömegű anyagi hordozó szükséges. A skalár-hullámok, amelyek a legmélyebb tudatszint hordozói, a világegyetem egészével hangolnak össze bennünket.

Mire is jó?

Segít megőrizni testi-lelki-szellemi egyensúlyunkat, valamint karbantartja egészségünket azáltal, hogy olyan energiamezőt is biztosít számunkra, amelynek rezgésszáma megegyezik a Föld természetes rezgésével. Ezt a rezgést felfedezője nyomán Schumann-frekvenciának hívjuk, melyről a fentiekben már volt szó, s az ember számára élettani szempontból létfontosságú jelentőséggel bír. Bármilyen elhangolódás, azaz betegség keletkezése esetén segít visszatérni az egyensúlyi helyzethez, azaz hatékony utat kínál a gyógyulás felé. Emlékeztet a szervezet harmonikus alaprezgésére, s mint egy köldökzsinór, az élő szervezetet saját természetes állapotában tartja.

Segít megtalálni és fenntartani öntudati egyensúlyunkat bármilyen külső befolyás esetén. A többdimenziós állóhullám-alakzatokon túl a Schumann-hullámok az agynak egy specifikus impulzusszórást biztosítanak.
Az agyunkat az ún. Alfa (8-14 Hz), illetve Theta (7-4 Hz) állapotok irányába szinkronizálják, amelyek az emberi agyműködés mély, nyugalmi állapotait jelentik. Ez a tudatállapot hatékonyan segíti többek között a tanulási folyamatokat és a nagyfokú kreativitást igénylő, alkotó tevékenységek végzését is. Ez a hatékonyság megmutatkozik a tanulási folyamatok hihetetlen mértékű felgyorsításában, de tapasztalható a megszerzett tudás tartósságában is (pl. Alfa-learning).
A gyermekek az elmélyült játék során Theta állapotban vannak, és bár a felnőttek azt gondolják, hogy ilyenkor a gyerek semmit nem fog fel a külvilágból, ennek éppen az ellenkezője igaz. Ebben az állapotban minden fizikai és lelki ingert érzékelnek, és a befolyt információkat mélyen el is raktározzák, a periférikus szenzóriumok, – aktív receptorok jóval nagyobb intenzitása miatt.
Közreműködhet tudatossági szintünk emelésében azáltal, hogy segít elérni és fenntartani a kiegyensúlyozottság, illetve ihletettség (Alfa) és (Theta) állapotait, így olyan csatornák megnyitására és folyamatos használatára nyújt lehetőséget, melyek nélkül nem képzelhető el a valódi tudatosság, a bölcsesség elérése. Ezek a bizonyos stabil frekvenciák folyamatos, illetve impulzusszerű használatát igénylik.
A napjainkban jelentkező természetes és mesterséges eredetű mágneses anomáliák esetén is fenntartja, biztosítja a szervezet és legfőképpen az agyunk kiegyensúlyozott és stabil működéséhez szükséges teret. Meg tudjuk őrizni tiszta gondolkodásunkat és higgadt ítélőképességünket még olyan helyzetben is, amikor ez egyébként a környezeti hatások miatt nem lenne lehetséges.

A jelen

Az Intézet szakembereinek közreműködése által a készülék hatásai rendszeresen dokumentálhatók, visszaigazolhatók. A Charon Stabilizer speciális változatai kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

Nincs tudomásunk róla, hogy lenne olyan polgári használatra készült eszköz, amely védelmet kínálna a tudati működést alapvetően befolyásoló elektromágneses zavarok ellen – gondolunk itt egyrészt az ember által keltett anomáliákra, másrészt a közeljövőben hangsúlyozottan jelentkező napfolttevékenységek hatására gyökeresen változó geomágneses mezőre. Illetve az is köztudott tény, hogy a Föld mágneses mezeje már jelenlegi állapotában is szignifikánsan kisebb hatásfokkal rendelkezik a megszokott állagához képest.

A Kutatások

 

„Soha senki sem rögzítette az emberi szellem egyetlen megnyilvánulását sem úgy, hogy gépet ne használt volna. Az „önmagában létező szellem” veszedelmes képzelgés. A működésben lévő emberi szellem bonyolult gépezetet használ, amely hárommilliárd éves fejlődés során tökéletesedett: az emberi testet. És ez a test soha sincs egyedül, nem létezik egyedül: ezernyi anyagi és energetikus szál köti a földhöz és az egész kozmoszhoz. Nem tudunk mindent a testről. Nem tudunk mindent a világegyetemmel való kapcsolatáról. Senki sem tudná megmondani, melyek az emberi gépezet határai, és hogyan tudná használni ezt a gépezetet egy lehetőségei maximumát bevető szellem. Egyáltalán nem ismerjük a testünk mélységeiben, a körülöttünk, a Földön, a Föld körül, a tágas kozmoszban munkáló erőket. Senki sem tudja, melyek azok a még nem is sejtett, de talán karnyújtásnyira lévő egyszerű természeti erők, amelyeket az éber tudatú ember, aki közvetlenebbül tudja felfogni a dolgokat, mint a mi lineáris értelmünk, használhatna.”

Pauwels

„…Az ember biológiai alkatában intellektuális képességek magjai szunnyadnak.
 Az intenzitástan jövendőbeli speciális feladata az lesz, hogy megkísérli fokozatokban kifejezni érzések mélységét, erejét, energiatöltését. Ez persze nem jelölhető majd szimpla skála-nomenklatúrában, mert az intenzitások többirányú, polidimenzionális alakulatok.
Mindenesetre az érzetkvalitások mérésével kezdődik a kutatás, később pedig kialakul a kutatás biológiai rendszere, melyben meg lehet kísérelni intenzitások fokozását és csökkentését, ellenőrzés mellett… …”

Wictor Charon

Charon beszél arról is, hogy a kétezredik év után el fog érkezni az idő, amikor az emberek nem fognak még magukhoz engedni olyan rezgéseket sem, amelynek természete ideg-élettanilag kétes. Említette még, hogy elegendő ma a fizikai síkon néhány szimbólum, frekvencia behangolása bizonyos kontaktusok eléréséhez, melyhez a sűrűbb anyagi korszakban sokéves gyakorlás és rengeteg segédeszköz, kellék volt szükséges. A jövő kultikus tárgyai között van olyan, amely hatalmas áramú kontaktust képes létrehozni ahhoz, hogy agyunkban égig érő dimenzió lépcsősorok boruljanak fényözönbe.

Murzsicz András