Agy-jóga

Kezdjük az elején. Az embernek két agyféltekéje van. A bal az analizátor a jobb az intuitív, bár ezek a megkülönböztetések, még kevésbé tárják fel lényegüket. Tény, hogy a lineáris gondolkodás a balhoz kötődik. A tanult ok-okozati működés esetén a  jobb a kreatív, illetve intuitív kevésbé jut szóhoz. A kettő egyensúlyba hozatala a cél, illetve a jobb dominanciája a későbbiekben. Ez az úgynevezett horizontális, vagy vízszintes megközelítés.

Ez történhet sokk-szerűen is, amikor az emberi agy hosszabb időre is kikapcsolhatja a túlerőltetett szektort. De van ennek szelídebb útja is, amikor fokozatosan tapasztalja meg az ember az átállást.
Ilyenkor az elme ütemezetten, saját tempóhoz mérten, – irányítottan fárad bele az analizálásba és az ego szintű akaratba. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az ego, mint énkép nem ellenség, hanem a fizikai síkon megnyilvánuló fejlődési lehetőség kulcsa.

Key-to-success

JELENTÉS A HIRDETÉSRŐLSZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Ez egy szükséges szellemi lépcsőfok az emberi tudat kibontakozásának. – Ennek felismerése minden esetben szenvedéssel jár, hiszen a megszokott komfortzóna elhagyására kényszerít. Ilyenkor történik az, hogy a neuron hálón, új szinapszis-ösvények alakulnak ki és kimozdul a megszokott keretekből. Ezt nevezzük mindennapi értelemben biokémiai reakcióknak, érzelmeknek. Ennek szoros velejárója, hogy fokozott transzverzális hullámmozgások generálódnak, ami fontos kelléke például a kompresszió jógának.

KOMPRESSZIÓ JÓGA

„Biológiai szervezetekre gyakorolt mérsékelt nyomás a bennük felhalmozott latens energiák felszabadításához vezet.

Ez a jelenség nem korlátozódik kizárólag a szerves világ tárgyaira. Hasonló reakció következik be anorganikus objektumoknál, csak az itt szükséges presszió sokkal nagyobb. Ismeretes a fizikából, hogy bizonyos fémek, kompresszió hatása alatt, elektromosságot fejlesztenek, illetve természetes felületi feszültségüket növelik.

A tünemény magasabb szubsztanciák birodalmában is érvényes. Szellemi tekintetben valamely sürgető, fenyegető vagy ingerlő fogalomkomplexum pszichikai presszióként hat, amire funkcionális intenzitás keletkezik, fokozott teljesítményekkel. A processzus akkor is megindul, ha a presszió faktort tudatosan alkalmazzuk. Ez teszi lehetségessé a kompresszió jógát.

Ennek értelmében az univerzális életfolyamatok területén alkalmazott kompresszió felhasználható mind további transzcendentális célok, mind a pszichofizikai funkció amplifikációjának érdekében. (Amplifikáció: kibővítés, kiszélesítés.)

A fizikai vagy pszichikai nyomást tetszés szerint megválasztott eszközökkel, esetleg számunkra effektív fogalmakkal magunk alkalmazzuk, saját intellektusunk közegére kiszabott feladatok formájában, egyéni érdeklődésünk területén.

A gyakorlás menetében határidőket tűzünk ki, és speciális feltételekhez kötjük azok végrehajtását. Elnéző megítélés vagy könnyítés nem engedhető meg. Sikeresen végzett kompresszió tréning után nemcsak élettevékenység intenzitásunk fog növekedni; hanem végül mágikus ágenciák lépnek működésbe későbbi céljaink elősegítése érdekében. Ágencia: ügynökség, de itt: hatóerő, mozgató erő.

mozgató erők

Az intenzitástan helyes módon folytatott praxisának legfőbb ajándéka, hogy asztromentális miliőnk kreatív hatalmak erőkötegeinek fókuszába kerül, aminek következtében akkor is mágikus események siettetik missziónk megvalósulását, amikor fizikai erőfeszítést nem fejtünk ki!

Más, különös tüneménye az intenzitás mágiának, hogy egyetlen eredményesen keresztülvitt praktikus manőver a hasonló, de nem közvetlen szándékolt változások egész sorozatát indítja meg. A változások pozitív, építő jellegűek. A kompresszió jóga tehát kamatos kamattal fizet.

A Biosz frekvenciái szabályozhatóak. Intenzitásnövekedés, vagy ami más néven nevezve az élet magasabb fokozataihoz vezet, mindenkor az adott kiinduló potenciál felfelé tágításából nő ki. Tudnivaló azonban, hogy a frekvenciák három nagy kvalitás csoportra oszlanak. Az emberi szervezet különben komplikált transzformátor konstrukció, amely nagyon alkalmas átmeneti frekvenciák és intenzitások beállítására. Csak ismerni kell a folyamatokat, mert minden a kontaktus-hálózat helyes kapcsolásán múlik.

/Vajon hogyan néz ki ennek a kontaktus-hálózatnak a függőleges tengelye, amikor már nem az agy és a személyiségeink horizontális értelmezése a fő szempont? – Nézzük, hogy ezek a stádiumok, hogyan is koordinálhatóak: a szerk./

A fizikai sík frekvenciáinak kormányzói elsősorban a táplálkozás vegyi anyagai, vitaminjai, hormonjai. Ezen a nagy területen meglehetősen alapos ismeretek szükségesek, ha valaki az itt vezető úton kívánna járni, és a fizikai test élet-tevékenységének szintjén túlemelkedve óhajtana magasabb létfokozatot elérni. Mint ismeretes, az átlagembernek többnyire ehhez az úthoz van bizalma. Az eredmény azonban a feladat nagysága miatt természetesen silány.

Az pszichikum frekvenciáinak módszertana a szublimált szexualitással, a psziché érzelmi töltésének fokozásával, és a lelki élmények szaporításának eszközével operál. Ezek a processzusok az egy síkkal alacsonyabb fizikai koordináta számára felsőfokot, ideált képeznek, a maguk síkján azonban csak mentális színezettel hozhatnak létre életintenzitást. A szexualitás a fiatalkor mohó sietségében kétségkívül előidézi az életérzés időleges maximális intenzitását. Kizárólag animális jelleggel űzve azonban hamarosan elveszíti fokozó hatását, és éppoly unalmassá, illetve megszokottá válik, mint más biológiai funkciók. Az érettebb művészi fantázia romantikus rendezésében Ámor és Psziché mítosza tartósabb élményeket jelent. De soká ez sem hat. Igazi felsőfokát akkor éri el az ősi dualisztikus színjáték, ha kozmikus mítosszá emelkedik, és a szereplők személyében Isis és Osiris szereti egymást! Ennél a fokozatnál talán még magasabb az a stádium, mikor a duális keresés a vágyak egymásban való kialvásának útjára tér, és beáll a nirvanisztikus extázis állapota, ami a létezés intenzitásának utolsó elérhető földi lépcsőfoka.

A mentális frekvenciaszabályozás azok számára való, akiknek a két előző mód nem áll rendelkezésére, vagy meghaladták. Ez az út a leggazdagabb a három közül.

focused-mind-energy[1]-710228

Itt minden szellemi ideál, amelynek érdekében megfeszített erővel tudunk dolgozni, megteremti a kívánt intenzitásnövekedést. A szellemi tevékenységek, de a művészi koncepciók is egész életet betöltő energiagócok.

Hogy az egyes biológiai etapok kinél, mikor kezdődnek és meddig tartanak, az az egyéni kvalitásoktól függ. Az egyéniségek természetesen nem mindig mennek keresztül az összes fázisokon. Lesz, aki egész életében nem nő ki az elsőből, lesz, aki a második érzelmi útvesztőben megreked. Normális körülmények között azonban lefolyik a három stádium, és ebben az esetben kijelölhető, mi tartozik az éppen vizsgált periódus lehetőségei közé. Káros hatás csak akkor lép fel, ha a kísérletező nem veszi figyelembe érettségi fokozatának megengedett módszereit.”

Wictor Charon

Mint a fentiekből érzékelhető, hogy a mindennapokban sok irányzat mintegy ráérzett ezeknek a működési mechanizmusoknak az újszerű és ősi jellegére, de a mindennapokban is ösztönös alkalmazásba került. Az ösztönös alkalmazás, illetve a kevésbé tudatos, vagy hiányos ismeretekkel végrehajtott tréningek, a legtöbb esetben „anyázással” végződnek, mivel a konstruktív mivolta rejtetten marad. Az első fokozat működése úgy gondolom tiszta. A második fokozathoz kapcsolódóan megemlíthető például a tantrikus irányzatok elterjedése, de a legtöbb esetben a sérült egyedek állati nívóját nem haladja meg. A harmadik fokozat már azt igényli, hogy a rapszodikus ego, egy egyéni célt választva az akaratát, elhivatottsággá nemesítse. A fizikai síkon a fejlődést biztosító legfőbb elemek, az érzelmek. Az érzelem, latinul kimozdulást jelent és ez az, ami a szokásainkat képes megingatni, illetve a gondolkodás és megértés határait tágítani. Ez akkor képezheti tananyag tárgyát, ha tudatosan van végigzongorázva, hiszen az emberi viselkedés köznapi értelemben mintákra és szokásokra épülnek fel, melyek emberi szerepjátékok. A szerepek megvilágítása, kimozgatása, egyben jelenti az egyéniség ébredését is, hiszen felismerhetővé és meghaladhatóvá válnak.
Amennyiben harcolunk, és akarati szempontokat veszünk számításba ezzel a megszemélyesített belső és külső tünet-együttessel szemben, minden esetben áldozatokká válunk. Mivel az elme csak az alacsonyabb szintű akaratot preferálja, ezzel biztosítja azt is, hogy ne legyen megváltó jellegű az ösztön szinten folytatott “adok – kapok”.

original

Tehát nem az a baj, hogy akar az ember. Pusztán nem tudja, nem tapasztalja, hogy van magasabb akarat is, ami a felszínes tudattól függetlenül, – egyébként is irányítja az ember életét.

Az emberi akarat, míg meg nem haladja a tagadás és állítás polaritását abszolút személyiségfüggő. A személyiségek váltakozó dominanciája eredményezi, a hol ezt akarom, hol azt akarom című össznépi játékot. És ez a fajta szubjektív akarat, fizikai síkú sajátosság, ahol semmilyen segítség nem érkezhet, hiába imádkozik akár az éghez, akár a pokolhoz. – Az még nagy fejezet, hogy ez hogyan tevődik össze és erre már az Intenzív spirálokban próbáltunk utalni, de igazából ez már egy “mentális nyújtózkodás”.

– Még ebben az összefüggésben szintén megemlíthető, hogy ebből kifolyólag a bal agyfélteke ösztönös használata az, ami szinte kihívja a sorsot, a jobb az, ami ebből kifolyólag, meg is szenvedi. Továbbá ezeknek az energetikai töltete nagyban befolyásolja a fizikai síkon való tartózkodásunk hullámzásának működési mechanizmusait.

Próbáljuk meg ezt lineárisan értelmezni. Az agyat nem tudjuk kikapcsolni ellenben a biokémiánkat egyensúlyba hozva, egy új perspektívát nyithatunk, ami már “függőleges” kimozdulást is lehetővé tesz. És ez az a jóga, amihez már nem csak a fizikai testünket használjuk, hanem alanyi jogon betekinthetünk egy olyan valóság-látásba, ami nagyságrendekkel nagyobb megértést biztosít még a mindennapjainkban is.

Murzsicz András