A plazmáról általában

A Plazma Generátor által előállított elektromágneses jellegű modulált sugárzásnak korlátlan az áthatolóképessége, közvetlenül tud hatni a sejtekre, illetve kórokozókra,  segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulációt (frekvenciát)

Érdemes itt megemlíteni Antoine Priore nevét is, aki az 1960-as és 1970-es években sikerrel kezelt végzetes daganatokat, trypanosomiát, és más  súlyos betegségeket kísérleti állatokon Franciaországban, szigorú tudományos

előírások betartása közepette, neves tudósok folyamatos felügyelete alatt.

Ha az emberi szervezetet megfelelő frekvenciájú és megfelelő erősségű elektromágneses (jellegű) sugárzással sugározzuk be, akkor szelektíven időtükröztethetőek, vagy elnyomhatók bizonyos kórokozók, paraziták.

A testbe többféleképpen be lehet vinni ezeket a hullámokat:

– Galvanikusan Közvetlen érintkezéssel (megfogjuk). Ennek hátránya hogy gyenge, és egyenetlenül fog eloszlani, a jobb elektromos vezetőképességű részen fog átáramlani az energia nagy része, esetleg elkerülve a kívánt részeket.

– Elektromágnesesen (antennával) Viselkedése kb. ugyanaz mint az előző esetben, mert amint a kisugárzott hullám eléri a testet, abban már áramként folyik tovább. A frekvencia és a teljesítmény megfelelő megválasztásával megválasztható, hogy az energia milyen mélyen hatoljon be a szövetekbe. (behatolási mélység -lásd  még skin-hatás) DE ez egy másik elv, az úgynevezett diatermiás készülékek. Itt nagyfrekvenciás besugárzással hőt keltenek a szövetekben. (a frekvencia itt 13,56 illetve 27MHz, a teljesítmény 300..500W) Ezeket elsősorban ízületi problémák kezelésére használják.

– Mágnesesen ez hatásos módszer és vannak berendezések melyek ilyen elven működnek. Valamikor csak egy állandómágnest használnak, már az is képes pozitív biológiai hatásokat kiváltani, ha a megfelelő pólusával a megfelelő helyre teszik. A változó elektromágneses tér sokkal jobban áthatol a testen. A hátrány az, hogy itt meg pont a test elnyelőképessége kicsi, meglehetősen nagy teljesítményeket kell használni. (Papadopulos-féle készülék)

Felmerült a kívánság; JÓ LENNE egy olyan sugárzást találni, ami a sejtekre, illetve kórokozókra közvetlenül tudna hatni, de nagy az áthatolóképessége és át lehet vinni a segítségével egy adott modulációt (frekvenciát) ami a célzott közegre jellemző.

Erre a célra fejlesztette ki Rife a plazma-csövét. Itt többféle sugárzás is keletkezik, például elektromágneses, UV, nagyon gyenge röntgen (esetleg), és fény is. Ám az adódott mérési anomáliák egy másfajta-nagy áthatolóképességű hullámra is utalnak.

Ez az, amit sokféleképpen emlegetnek, skalár-hullám, ZPE-mező, chi, prana, Tesla-hullám, hideg- elektromosság stb. (több száz neve van). Egyelőre erre – tudományosan és pontosan reprodukálható- szenzorunk még nincsen. Nagyon nagy energiasűrűségek esetén konvertálódhat bármilyen tetszőleges “normál” energiafajtába pl.: fény,UV, elektromos, radioaktív, rádióhullám esetleg hang (!) is…(a hangnak különleges szerepe van, erre még vissztérünk) Gyakorlatilag minden anyagon áthatol, és terjedése igen gyors, ugyanakkor nem állnak rendelkezésünkre olyan mérési adatok, amelyek a plazma, a térben terjedési sebességét mérte volna eddig..

Több eszköz is létezik, amely a legtöbbször jelenlévő ún. transzverzális hullámot skalár vagy longitudinális hullámmá konvertálja. Ezek közül az első, a készülékünkben használt plazma. Más közegek is szóba jöhetnek, például képesek erre különféle összetett rezgő struktúrák is, (pl. piramis) persze ez mikro -és makro méretekben is értendő, illetve különféle kristályok és ferromágneses anyagok. A közös, hogy ezek az anyagok csak a rájuk jellemző frekvencián (frekvenciákon) tudják ezt megtenni. Itt érdemes elolvasni az Antoine Prioré-hez kapcsolódó cikk részletet, de az egész cikk maga nagyon érdekes. http://www.freeweb.hu/aranylaci/skalar/skalar.htm

A http://www.cheniere.org -on vázlatos technikai leírást (és tömény elméletet) találunk a skalár-hullámok (főleg katonai) alkalmazásáról. Tehát adott egy speciális hullámfajta, amely áthatol mindenen, de mégis sejtjeinknek van rá egy “érzékenyített” vevőkészüléke. (Az hogy hol, az további kutatást érdemel, de valahol a DNS spirál kettős csavarodásában kell a “vevőkészüléket” keresni…) Ez felvet egy újabb kérdést: Ha egy sejtre hat, akkor vajon hogyan hat komplexen a testre, az agyra és ezáltal a tudatra? Mivel az egész kapcsolatban áll egymással elképzelhető hogy ne hatna???

Ha pl. komplex, a szervezetre jellemző frekvenciát viszünk be, akkor az hatni fog rá! Ezzel azonban, – lévén kétélű fegyver, – vigyázni kell. Ugyanúgy lehetnek pozitív és negatív hatásai is. Arra, hogy milyen spektrális összetételű, és frekvenciájú jelek engedhetők meg.

————————————————————————————————

Hogyan működik?

“A plazma generátor esetében többféle sugárzás is keletkezik. Elektromágneses, infra, látható fény, UV, nagyon gyenge röntgen és a hivatalos tudomány által még hivatalosan nem elfogadott, nagy áthatolóképességű hullámfajta, az ún. Skalár-hullám, vagy ahogyan még nevezik állóhullám. A plazmát így tekinthetjük egy hiper-szélessávú generátornak is. A skalár-hullámot sokféle más névvel is illetik, mint pl. ZPE- mező, chi, prana, Tesla-hullám, hideg-elektromosság stb.  A skalár-hullám egy rendkívül kiterjedt működési mechanizmussal rendelkezik, melynek következtében közvetlenül tud hatni szubatomi szinten is.”

Roskó Farkas

“A részecskefizika a dinamikai alaptörvényeknek a standard modellben való kodifikálásában csúcsosodott ki. Ez egy CPT-szimmetriával rendelkező kvantumtérelmélet, azaz a törvények invariánsok az egyszerre történő tértükrözés, töltéstükrözés és időtükrözés esetén. Mindazonáltal az időtükrözés nem tűnik szimmetriának (ezt a sértést általában CP-sértésnek hívjuk). Két lehetséges eredete van ennek az aszimmetriának, az egyik a különböző kvarkízek keveredése a gyenge bomlások során, a másik a direkt CP-sértés az erős kölcsönhatás során.”

Wikipédia

Időtükrözés

Itt az „időtükrözés” egy kis értelmezést kíván. Az a droidszisztéma, amit mi emberi testnek nevezünk, a természet viszonyrendszerén belül működik. Azt tudjuk, hogy a természet, ha nem is szimmetrikus, de arra törekszik. Az ettől való eltérést az aranymetszés szabályai nagyban meghatározzák. Az idő értelmezésénél már kénytelenek vagyunk meghaladni a „világegyetem megfeleltetésének” szokását. A hagyományos gondolkodás, melyről a kauzálisan gondolkodó ember nehezen mond le, illetve amivel nehezen hagy fel, a téma esetében hiányosnak bizonyul. Nem rendelkezik rálátási lehetőséggel, mivel a megfigyelő gondolkodása és a megfigyelés tárgya is lineáris. Itt már a szubatomi szintet, a kvantum mechanikát és a gondolkodás határait feszegetjük.

Ami itt megjegyzendő az az a tény, hogy a kvantumfizikában nem lineáris a részecskék egymáshoz való viszonya. És „felületi, felszíni” látásmód esetén automatikusan adódik az információ mágneses jellegű érzékelése.

Tehát a hagyományos időfelfogás önmagát rekeszti ki a nonlinearitás mélyebb zónáiból. Itt még nem tárgyaljuk, még nem megyünk bele a világegyetem holografikus értelmezésébe, s az idő görbületét a skalár hullámok összefüggéseit sem tárgyaljuk /Megjegyzendő, hogy Intézetünk pályázatot ír ki a közeljövőben, az idő görbületének és az állóhullámok összefüggésének matematikai bizonyítására. Az időhöz rendelt extra dimenzió, az időgörbület, hasonlóan a tér görbületéhez, – képzelhető el. A skalár hullámoknak, az idő görbületével való korrelálása illeszthető a húr elméletéhez, melynek a bizonyítása, legalább negyven éve várat magára. Ugyanis, ha a húr egy speciális időgörbület, azaz egy időspirál egy adott  koordinátájaként, részeként értelmezhető, akkor nonlineáris értelmezést kap, mely a hagyományos horizontális időérzékelést, egy „merőleges” terjedéssel bővíti ki./

——————————————-

László Ervin professzor szerint a vákuum virtuális részecske-hullámai, más néven a skalár-hullámok lehetővé teszik az ember számára, hogy a kozmosz egész információs mezejébe foglalt információhoz hozzáférjen. Ezek a kvantumrészecskék attól „virtuálisak”, hogy rövid ideig élnek, pontosabban a kvantummechanika határozatlansági törvénye megengedi kis tömegű részecskék spontán keletkezését és fennmaradását úgy, hogy minél kisebb tömegű egy virtuális részecske, annál hosszabb ideig maradhat fenn.

A skalár-hullámok kvantumainak tömege tetszőlegesen kis értéket vehet fel, így ők a legalkalmasabb anyagi hordozók a legfinomabb gondolkodási, létezési folyamatok fenntartására. A skalár-hullámok fizikáját még az einsteini relativitáselmélet előtt fedezte fel Whittaker 1903-ban és ismertette szakfolyóiratokban. A skalár-hullámok terjedési sebessége annál nagyobb, minél kisebb tömegű a virtuális részecske, és így elvileg korlátlan.
A kozmikus információs mező, illetve a pszi-mező hullámait skalár-hullámok hordozzák. A skalár-hullámok a vákuum virtuális részecskéinek hullámait jelentik. Ezek tömege, energiája nem elég ahhoz, hogy valóságosan, makroszkopikus mérőműszerekkel mérhetők legyenek jelenleg, /Ezt hamarosan orvosoljuk./ de az emberi agy és az élő szervezet erre alapból képes. A skalár-hullámok, rendkívül alacsony energiájuk révén, képesek az elektromágneses hullámokénál nagyobb, kozmikus léptékű koherenciahossz biztosítására.

Az emberi tudatvilág egyre mélyebb szintjein egyre gyorsabb és nagyobb számú gondolati folyamat zajlik. Ehhez egyre finomabb, kisebb tömegű anyagi hordozó szükséges. A skalár-hullámok, amelyek a legmélyebb tudatszint hordozói, a világegyetem egészével hangolnak össze bennünket.

A rezgésről

A mechanikai rezgések anyagra gyakorolt hatásaival Nikola Tesla is, és különösen Ernst Worrel Keely foglalkozott.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ernst_Worrell_Keely

http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla%27s_oscillator

Mit okozhat ez az anyagban (csak néhány kiragadott példa)

-az anyag mechanikai tulajdonságai megváltoznak (szétesik, megpuhul az anyag)

-gravitációs hatások (súlycsökkenés, súlynövekedés)

-felületi feszültség és sűrűség megváltozása folyadékoknál, különösen víznél (akit érdekel: Joe-cella effektusok)

-oldhatóság, kristályosodási hajlam megváltozása

-mikrobák (gombák, vírusok, baktériumok) elpusztulnak (Royal Rife munkája)

-végül, megfelelő intenzitás és frekvencia-komponensek esetén maga az anyag is szétesik, vagy egyesül más anyagokká. Tulajdonképpen ez maga a frekvencia-alkímia, mely lehetővé teszi az anyagok átalakítását és egyesítését. Nem véletlenül lesz ennek köze (majd amennyiben itt lesz az ideje) az. ún. szabadenergia-készülékekhez. Ezek -a legalaposabb utánajárás után- elektrokémiailag indukált alacsony energiájú nukleáris reakciókat használnak fel. Természetesen a frekvenciák és rezgés struktúrák beállítása elengedhetetlenül fontos.

Itt is arról van szó, hogy azt a közeget, mely különböző struktúrák felvételére képes, különböző frekvenciákkal, frekvencia-komplexumokkal gerjesztünk.

A plazma, ritkított gázokban létrehozva, rendkívül érzékenyen reagál a külső behatásokra, elektromos, mágneses terekre. Ezáltal egy megfelelő vezérlő rendszerrel különleges rezgés módosuk hozhatóak létre, amelyek megfelelő intenzitás esetén különleges folyamatokat indíthatnak meg. Ennek egyik formája az anyag oda-vissza alakulása más anyagokká, ami az alkímia egy nagyon speciális formája az úgynevezett periodikus transzmutáció. Aki sikeres, hosszú távon működő, és szabályozható szabadenergia-készüléket épített, az ezt az elvet alkalmazta, még ha nem is feltétlenül tudatosan.

További információ: https://charoninstitute.wordpress.com/2013/09/05/a-rezgesekrol/